admin

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN
http://localhost/thunghiem

Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư:

Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: 1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu: Đây là phương pháp phổ biến và đơn giản,...

Mô hình quản lý thực hiện dự án đầu tư:

Mô hình quản lý thực hiện dự án đầu tư: 1. Các mô hình quản lý dự án đầu tư a. Mô hình chủ đầu tư...

Sự ra đời của Marketing:

Sự ra đời của Marketing: Marketing ra đời trong nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và...

Gía cân bằng và giá hiện hành:

Gía cân bằng và giá hiện hành: Theo lý thuyết, giá cân bằng được định nghĩa là giá ở thời điểm mà số lượng cầu...

Lý thuyết triết trung:

Lý thuyết triết trung: Lý thuyết chiết trung cho rằng các công ty sẽ thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài khi hội đủ ba...

Khái niệm và phân loại đầu tư quốc tế:

Khái niệm và phân loại đầu tư quốc tế: Đầu tư quốc tế là quá trình kinh tế trong đó các nhà đầu tư nước...

Các lý thuyết về thương mại quốc tế:

Các lý thuyết về thương mại quốc tế: 1. Lý thuyết Trọng thương - Coi trọng xuất nhập khẩu, phái này cho rằng đó là...

Vai trò của kinh doanh thương mại quốc tế:

Vai trò của kinh doanh thương mại quốc tế: 1. Đối với doanh nghiệp Thương mại quốc tế là một bộ phận của nền kinh tế...

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế:

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế: 1. Môi trường luật pháp Một trong những bộ phận của môi trường bên...

Cơ cấu của hoạt động kinh doanh quốc tế:

Cơ cấu của hoạt động kinh doanh quốc tế: Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập, cùng với sự phát triển mạnh mẽ...

TOP AUTHORS

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read