admin

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN
http://localhost/thunghiem

Ma trận GE (General Electric screen matrix):

Ma trận GE (General Electric screen matrix): Phương pháp phân tích danh mục hoạt động của McKinsey – GE là phương pháp xây dựng ma...

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Ma trận BCG (Ma trận Boston): BCG là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy consulting) của Mỹ, the Boston Consulting Group. Công ty...

TOP AUTHORS

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read