Cán cân vốn (capital account):

18

Cán cân vốn (capital account):

Cán cân vốn ghi chép những giao dịch liên quan tới lưu chuyển vốn của một nước đối với các nước khác. Cán cân vốn bao gồm các nội dung sau:

– Vốn ngắn hạn: phản ánh các khoản thu, chi có thời hạn tối đa là 12 tháng.

– Vốn trung và dài hạn: phản ánh các khoản thu, chi dưới dạng vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp, các khoản vay và cho vay với thời hạn trên 12 tháng.

Cán cân vãng lai cùng với cán cân vốn được gọi là cán cân thanh toán cơ sở (basic balance). 

Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức – Ths. Phan Anh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)