Trang chủ Architecture

Architecture

Lí thuyết về chi phí bất biến và chi phí khả biến của T.M.Clark (con):

Lí thuyết về chi phí bất biến và chi phí khả biến của T.M.Clark (con): Lí thuyết về chi phí bất biến và chi phí...

Cơ cấu của hoạt động kinh doanh quốc tế:

Cơ cấu của hoạt động kinh doanh quốc tế: Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập, cùng với sự phát triển mạnh mẽ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế:

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế: 1. Môi trường luật pháp Một trong những bộ phận của môi trường bên...

Vai trò của kinh doanh thương mại quốc tế:

Vai trò của kinh doanh thương mại quốc tế: 1. Đối với doanh nghiệp Thương mại quốc tế là một bộ phận của nền kinh tế...

Các lý thuyết về thương mại quốc tế:

Các lý thuyết về thương mại quốc tế: 1. Lý thuyết Trọng thương - Coi trọng xuất nhập khẩu, phái này cho rằng đó là...

Các quan điểm quản trị Marketing:

Các quan điểm quản trị Marketing: Marketing hình thành và phát triển trong một quá trình hoàn thiện không ngừng của nhận thức về quản...

Quá trình nghiên cứu Marketing:

Quá trình nghiên cứu Marketing: Quá trình nghiên cứu Marketing bao gồm 5 giai đoạn (5 bước) như được mô tả ở hình dưới. Chúng...

Các phương pháp thu thập dữ liệu:

Các phương pháp thu thập dữ liệu: Có nhiều phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu. Người ta có thể chia thành hai...

Môi trường Marketing vĩ mô:

Môi trường Marketing vĩ mô: Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố, các lực lượng xã hội rộng lớn, có tác động đến toàn...

Cơ sở để phân đoạn thị trường:

Cơ sở để phân đoạn thị trường: Một doanh nghiệp có thể phân đoạn thị trường bằng nhiều cách khác nhau. Cơ sở để phân...

Các cấp độ của một sản phẩm:

Các cấp độ của một sản phẩm: Theo quan điểm Marketing, sản phẩm có cả các yếu tố vô hình và hữu hình và được...

Các cách phân loại sản phẩm cơ bản:

Các cách phân loại sản phẩm cơ bản: 1) Phân loại theo mục đích sử dụng •    Hàng hóa tiêu dùng là hàng hóa phục vụ...

Most Read