Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Chức năng của tín dụng:

Chức năng của tín dụng: Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tín dụng thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 1/ Chức năng...

Hệ sản phẩm (Product mix):

Hệ sản phẩm (Product mix): Là một tập hợp những dãy sản phẩm được thương mại hóa của một nhà sản xuất hoặc cung cấp...

Thị trường vốn (Capital market):

Thị trường vốn (Capital market): Thị trường vốn là thị trường mua bán các chứng khoán nợ dài hạn - long-term debt securities (có thời hạn...

Các hình thức tín dụng:

Các hình thức tín dụng: Các hoạt động tín dụng rất đa dạng và phong phú. Trong quản lý, để phân tích đánh giá các hoạt...

Thị trường thứ cấp (Secondary market):

Thị trường thứ cấp (Secondary market): Thị trường thứ cấp là thị trường trong đó các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ...

Khái niệm lãi suất tín dụng:

Khái niệm lãi suất tín dụng: Khi thực hiện một khoản vay nợ, người cho vay nhận từ người đi vay một khoản lãi. Tỷ...

Thị trường tập trung (Exchanges):

Thị trường tập trung (Exchanges): Thị trường tập trung là thị trường mà việc giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện có tổ chức...

Vai trò của lãi suất:

Vai trò của lãi suất: Lãi suất là công cụ kích thích lợi ích vật chất để thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong...

Thị trường phi tập trung (OTC markets or Off-exchange markets):

Thị trường phi tập trung (OTC markets or Off-exchange markets): Thị trường phi tập trung là thị trường mà các hoạt động mua bán chứng...

Các công cụ nợ (debt instruments):

Các công cụ nợ (debt instruments): Các công cụ nợ do ngân hàng, chính phủ và công ty phát hành. Các công cụ nợ có...

Tín phiếu kho bạc (Treasury bill):

Tín phiếu kho bạc (Treasury bill): Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do Kho bạc phát hành...

Các mục tiêu của Kinh tế vĩ mô:

Các mục tiêu của Kinh tế vĩ mô: 1. Sản lượng cao và tăng trưởng nhanh. Nhìn chung các nhà kinh tế đánh giá hoạt động...

Most Read