Trang chủ Chỉ Số Kinh Tế

Chỉ Số Kinh Tế

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp:

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp: Hình thức pháp lý của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành cơ cấu tổ...

Khái niệm hoạch định:

Khái niệm hoạch định: Hoạch định hay còn gọi là lập kế hoạch hoặc kế hoạch hóa kinh doanh gồm nhiều quan niệm khác nhau: Thứ nhất:...

Cơ cấu quản trị trực tuyến:

Cơ cấu quản trị trực tuyến: Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng) là cơ cấu đơn giản nhất, trong đó có một cấp...

Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng:

Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng: Cơ cấu chức năng lần đầu tiên được áp dụng với chế độ đốc công. Sau...

Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm hay dịch vụ:

Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm hay dịch vụ: Khi một doanh nghiệp mở rộng sản xuất, gia tăng thị phần thu hút được...

Các nguyên tắc về ủy quyền:

Các nguyên tắc về ủy quyền: Việc ủy quyền cần sử dụng các nguyên tắc sau: - Nguyên tắc các giới hạn về kiểm tra: Sự...

Tín dụng thuê mua:

Tín dụng thuê mua: Tín dụng thuê mua là một hình thức tài trợ tín dụng thông qua các loại tài sản, máy móc thiết...

Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp:

Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp: a. Quyết định đầu tư Quyết định đầu tư là những quyết định liên...

Những phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư:

Những phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư: Việc quyết định thực hiện một dự án đầu tư đòi...

Phân tích khái quát về tài sản:

Phân tích khái quát về tài sản: Tài sản doanh nghiệp cơ bản công bố trên bảng cân đối kế toán thể hiện cơ sở...

Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn:

Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn: Mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn thể...

Most Read