Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Cơ cấu tổ chức ma trận:

Cơ cấu tổ chức ma trận: Cơ cấu tổ chức ma trận là loại cơ cấu dựa trên những hệ thống quyền lực và hỗ...

Toàn cầu hóa là gì:

Toàn cầu hóa là gì: Hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về toàn cầu hoá, trong đó có một định nghĩa mà chúng tôi...

Chuyên môn hóa công việc:

Chuyên môn hóa công việc: Chuyên môn hóa là quá trình xác định công việc chuyên môn cần thiết phải làm và người sẽ thực...

Định kỳ (niên độ) kế toán:

Định kỳ (niên độ) kế toán: Phục vụ cho mục đích báo cáo , đời hoạt động  của DN được chia thành những khoảng thời...

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh:

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh và...

Ý nghĩa của báo cáo luân chuyển tiền tệ:

Ý nghĩa của báo cáo luân chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các dòng tiền thu, chỉ trong một kì...

Quy trình phân tích báo cáo tài chính:

Quy trình phân tích báo cáo tài chính: Quy trình phân tích báo cáo tài chính được thực hiện qua 5 bước: Bước 1: Xác định...

Kì thu tiền bình quân:

Kì thu tiền bình quân: Phát sinh nợ phải thu khách hàng cũng là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh của...

Kì trả tiền bình quân:

Kì trả tiền bình quân: Tương tự như khi bán hàng, DN thường bán trả chậm thì khi mua hàng DN cũng thường mua trả...

Phân tích khả năng thanh toán gốc vay nợ dài hạn:

Phân tích khả năng thanh toán gốc vay nợ dài hạn: Vay nợ dài hạn là một thành phần quan trọng trong các nguồn huy...

Phân tích khả năng thanh toán lãi vay:

Phân tích khả năng thanh toán lãi vay: Để có thể thanh toán lãi vay cho các nhà cung cấp tín dụng, DN cần sử...

Most Read