Chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value – NFV):

17
chỉ tiêu giá trị tương lai thuần

Chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value – NFV):

Giá trị tương lai thuần là tổng lãi ròng của cả đời dự án được tích luỹ về năm tương lai (năm cuối cùng) theo tỷ lệ tích luỹ nhất định. 

Cách xác định NPV và NFV như trên được thực hiện với tình huống bất kì. Trong trường hợp Pi = Bi – Ci đều hàng năm hoặc tăng giảm đều hàng năm cách tính sẽ đơn giản hơn.

Trường hợp Pi đều tức là Pi = const = P 

Trường hợp Pi tăng đều một khoảng là G 

Nếu dự án có NFV lớn hơn không thì dự án đó đáng giá về mặt tài chính. Trường hợp có nhiều dự án loại bỏ nhau thì dự án nào có NFV lớn nhất thì dự án đó đáng giá nhất về mặt tài chính. Nếu các dự án có lợi ích như nhau thì dự án nào có giá trị tương lai của chi phí nhỏ nhất là dự án tốt nhất về mặt tài chính.

Giữa chỉ tiêu NFV và chỉ tiêu NPV có quan hệ với nhau: 

Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NFV cũng tương tự nh chỉ tiêu NPV. Trong thực tế, người ta thường dùng chỉ tiêu NPV nhiều hơn so với NFV.