Đặc điểm tài chính công:

29

Đặc điểm tài chính công:

Tài chính công có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, tài chính công là loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước.

Thứ hai, quyền quyết định thu chi tài chính công do nhà nước (quốc hội, chính phủ hay cơ quan công quyền được ủy quyền) định đoạt và áp đặt lên mọi công dân. Ngược lại, những khoản thu chi phát sinh trong các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện giống như khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ ba, tài chính công phục vụ cho những hoạt động không vì lợi nhuận, chú trọng đến lợi ích cộng đồng, lợi ích kinh tế – xã hội. Doanh nghiệp nhà nước không đáp ứng được tiêu thức này. Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước mang tính kinh doanh, chịu sự chi phối bởi cơ chế cạnh tranh của thị trường lấy lợi nhuận là động lực và mục tiêu.

Thứ tư, tài chính công tạo ra hàng hóa và dịch vụ công, mọi người dân có nhu cầu có thể tiếp cận. Nhà nước có thể cung cấp những loại hàng hóa công cho xã hội dưới hình thức không bồi hoàn hoặc dưới dạng bồi hoàn không theo cơ chế giá thị trường thông qua việc thu phí, lệ phí…

Thứ năm, tài chính công phải tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch và có sự tham gia của công chúng. 

Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức – Ths. Phan Anh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)