Khái niệm quyết định quản trị:

26
quyết định quản trị

Khái niệm quyết định quản trị:

Quyết định là hành vi sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhằm định ra mục tiêu, chương trình và tính chất hoạt động của doanh nghiệp, để giải quyết một vấn đề có tính cấp bách trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của hệ thống.

Làm quyết định thành công bao gồm việc xác định: Ai phải làm quyết định (Who)? Quyết định cái gì (What)? Quyết định khi nào (When)? Ở đâu (Where)? Ai thực hiện (Who)? và thực hiện như thế nào thì tốt (How to decide)