Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:

19
phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:

Phân tích độ nhạy: Một dự án đầu tư thường có tuổi thọ lâu dài. Nhưng các tính toán lại dựa trên giả định. Thực tế diễn ra không đúng như giả định, do đó dự án có thể không đứng vững. Vì vậy, cần phải phân tích để biết dự án có chắc chắn không khi có những thay đổi bất lợi so với các giả định ban đầu. Đó là phân tích độ nhạy của dự án.

Vậy, phân tích độ nhạy là phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng đầu vào không an toàn và đại lượng đầu ra.

Các đại lượng đầu vào không an toàn thường là:

– Mức lãi suất tính toán trong dự án

– Sản lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ

– Giá cả đơn vị sản phẩm dịch vụ

– Chi phí khả biến

– Thời kỳ hoạt động của dự án..

Các đại lượng đầu ra bị ảnh hưởng là:

– Giá trị hiện tại thuần (NPV)

– Tỷ lệ thu hồi nội tại (IRR)

– Thời gian thu hồi vốn có xét yếu tố thời gian của tiền tệ (Thv)

– Điểm hoà vốn…

Nếu kết quả phân tích cho thấy: Sự thay đổi bất lợi của các đại lượng đầu vào mà dự án vẫn có hiệu quả thì đó là một dự án chắc chắn, có thể triển khai được. Còn trong trường hợp ngược lại, phải có biện pháp đề phòng hoặc khước từ dự án.

Phân tích độ nhạy của dự án gồm các bước sau:

– Xác định các đại lượng đầu vào không an toàn chủ yếu của dự án

– Ước tính những thay đổi dễ xảy ra nhất trong giá trị của các đại lượng này

– Xác định sự ảnh hưởng của mỗi sự thay đổi đến chi phí và lợi ích và tính toán chỉ tiêu hiệu quả tương ứng với sự thay đổi đó.

– Giải thích kết quả thu được và ý nghĩa của chúng.

Một số phương pháp phân tích độ nhạy của dự án:

* Chỉ số nhạy cảm của dự án

Chỉ số nhạy cảm của dự án được xác định bằng tỷ số giữa phần trăm thay đổi của đại lượng hiệu quả đầu ra với phần trăm thay đổi của đại lượng đầu vào gây nên sự thay đổi của đại lượng hiệu quả đầu ra đó .

Chỉ số nhạy cảm nói lên mức độ nhạy cảm của dự án đối với đại lượng đầu vào đang được xem xét. Chỉ tiêu này thường có dấu âm. Trị tuyệt đối của chỉ tiêu nhạy cảm càng lớn phản ánh dự án nhạy cảm lớn đối với đại lượng đầu vào đó.